Huurvoorwaarden

Ga terug naar de homepage

Huurvoorwaarden

1 Algemeen

1.1 De voorwaarden in de onderstaande artikelen hebben betrekking op de verhuur van de artikelen zoals overeengekomen tussen Hikershouse, hierna te noemen: verhuurder en de consument hierna te noemen: huurder. Hieronder vallen ook de meegeleverde accessoires.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor verhuurder slechts bindend indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.3 Eventuele Algemene Voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

2 Aangaan van de huurovereenkomst

2.1 Zodra de huurder een bestelling plaatst voor het huren van artikelen via de website, geldt dit als een huurovereenkomst.

2.2 De afspraken worden bevestigd in de mail die de huurder direct na het plaatsen van de bestelling ontvangt. Hieronder valt de benaming van de gehuurde artikelen, de startdag en de einddag van de huurperiode, de prijs, de verzendkosten en de borg.

2.3 Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2.4 De verhuurder kan binnen drie dagen na aangaan van de huurovereenkomst (bestelling via de website) alsnog besluiten de artikelen niet te verhuren. De eventueel betaalde kosten, borg en verzendkosten worden dan per direct terugbetaald.

3 Aanbiedingen

3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen in euro’s en inclusief omzetbelasting.

3.2 Op de website worden direct onder de titel van de te huren artikelen de prijzen vermeld voor een voorbeeldperiode van twee huurweken (veertien huurdagen). Bij het bestellen via de website, wordt per artikel de daadwerkelijke prijs berekend op basis van een startbedrag plus een bedrag per huurdag. Deze prijs wordt in het bestelproces weergegeven vóórdat de huurder de bestelling plaatst. De prijzen die gelden op de dag van het aangaan van de overeenkomst zijn geldig. Deze prijzen worden ook in de bevestiging vermeld.

3.3 Het kan zijn dat op de foto’s van de te huren artikelen op de website ook andere artikelen of accessoires staan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, behoren deze andere artikelen of accessoires niet tot het gehuurde. Als er extra artikelen of accessoires worden meegeleverd, wordt dit in de beschrijving van het betreffende artikel vermeld.

3.4 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden verhuurder alleen indien deze door verhuurder schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd zijn.

3.5 Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot beschrijvingen, afbeeldingen, vermelding maten, capaciteit en gewicht kan verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld.

3.6 Verhuurder heeft het recht om het huurobject door een gelijkwaardig object te vervangen zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

4 Huurperiode

4.1 Bij het aangaan van de huurovereenkomst worden een startdag en een einddag afgesproken. De startdag is de dag waarop de huurder uiterlijk het artikel / de artikelen ontvangt. De einddag is de dag waarop de huurder het artikel afgeeft bij de verhuurder dan wel afgeeft bij het bezorgpunt van de vervoerder. Het totaal aantal dagen van de startdag tot en met de einddag geldt als huurdagen. Ook de startdag en de einddag tellen als volledige huurdagen.

4.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden tenzij anders overeengekomen alle dagen, ook verletdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

4.3 Verhuurder is niet verplicht de huurperiode te verlengen.

5 Borg

5.1 Per artikel geldt een waarborgsom. Deze borgbedragen worden aan de huurder in rekening gebracht. Als de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan, betaalt de verhuurder na afloop van de huurperiode het borgbedrag terug. 

6 Betaling

6.1 De huurder betaalt het huurbedrag, de verzendkosten en de borg direct bij aangaan van de huurovereenkomst, te weten het bestellen via de website, of bij bezorging middels een remboursbetaling. De meerkosten van de remboursbetaling worden door de verhuurder voor kostprijs in rekening gebracht.

7 Verzending van de artikelen

7.1 De verhuurder controleert vóór verzending of de artikelen en de verzenddoos in goede bruikbare staat zijn. 

7.2 De verhuurder verstuurt de artikelen tijdig naar de huurder. Hierbij houdt de verhuurder rekening met de door vervoerder aangegeven verzendtijden, vermeerderd met één dag. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade als gevolg van het niet of niet tijdig ontvangen van de artikelen.

7.3 Artikelen worden alleen verzonden naar locaties binnen Nederland.

7.4 De huurder dient er zorg voor te dragen dat hij het juiste adres opgeeft en ook de artikelen in ontvangst kan nemen op het afgesproken moment.

8 Ontvangst van de artikelen

8.1 De huurder controleert direct na ontvangst, de ontvangen artikelen. Als één of meerdere artikelen of de verzenddoos waarin de artikelen zijn verzonden, defect of beschadigd aankomen, brengt de huurder de verhuurder hiervan zo snel mogelijk in kennis. 

8.2 Als de huurder niet binnen 24 uur na ontvangst een onvolkomenheid heeft gemeld, wordt de huurder geacht akkoord te zijn met de juiste staat van de ontvangen artikelen en vervalt het recht op reclame.

8.3 Als de huurder een reclame indient, moet verhuurder in staat worden gesteld om deze te controleren. Als verhuurder het eens is met de reclame, zal hij dit per email bevestigen en zal hij zo snel mogelijk een passende oplossing zoeken. Dit kan zijn door het zo snel mogelijk leveren van vervangende artikelen of door het betalen van een vergoeding. Deze vergoeding zal nooit meer zijn dan het met de verhuur van het betreffende artikel gemoeide huurbedrag. 

8.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het hebben ontvangen van defecte of beschadigde artikelen of van het niet hebben ontvangen van een of meerdere artikelen.

9 Retourzenden van de artikelen door de huurder

9.1 De huurder retourneert de artikelen in dezelfde verzenddoos als waarin hij de artikelen heeft ontvangen. Hierbij draagt de huurder er zorg voor dat de artikelen zodanig zijn verpakt dat deze niet gaan schuiven. Op de verzenddoos brengt hij het retourformulier aan dat hij van de verhuurder heeft ontvangen.

9.2 De huurder dient de artikelen op de afgesproken einddag bij het afleverpunt van de vervoerder aan te bieden voor verzending. Als de einddag een dag is waarop geen afleverpunt geopend is binnen een (hemelsbrede) afstand van vijftig kilometer, dient de huurder op de eerstvolgende mogelijke dag de artikelen bij het afleverpunt aan te bieden voor verzending.

9.3 Als bewijs van de retourdatum wordt de door de vervoerder genoteerde datum aangehouden.

9.4 Als dit expliciet met de verhuurder is afgesproken kan de huurder de artikelen ook direct afleveren bij de locatie van de verhuurder.

9.5 Indien de artikelen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, heeft verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop de artikelen alsnog worden geretourneerd. Dit doet niets af aan het recht van de verhuurder op schadevergoeding. Als de verhuurder extra kosten moet maken door het te laat retourneren, kan de verhuurder deze kosten op de huurder verhalen.

9.6 Als de huurder het gehuurde niet aan verhuurder retourneert, is de huurder verplicht een schadevergoeding te betalen aan verhuurder, ter grootte van de vervangingswaarde van het artikel, vermeerderd met eventuele schade van de verhuurder door het niet tijdig kunnen inzetten van de artikelen voor de gewone bedrijfsvoering.

9.7 Als de gehuurde artikelen eerder dan de afgesproken datum worden geretourneerd, wordt geen restitutie van de huurprijs verleend.

9.8 De huurperiode eindigt nadat de verhuurder de artikelen heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het huurobject wordt door verhuurder niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.

10 Gebruik van de gehuurde artikelen

10.1 Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te onderhouden en te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften in acht genomen dienen te worden. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk aan verhuurder te melden.

10.2 Onderverhuur en beschikbaar stellen aan derden is niet toegestaan.

10.3 De huurder draagt zorg voor retournering van de artikelen, in oorspronkelijke staat, met uitzondering van normale slijtage, vrij van modder of ernstige vervuiling. De huurder zal hierbij geen andere reinigingsmiddelen gebruiken dan water. Als er specifieke reinigingsvoorschriften bij een artikel zijn, worden deze door de verhuurder verstrekt, tegelijk of voorafgaand aan het verstrekken van de artikelen. 

10.4 Slaapzakken mogen niet door de huurder worden gereinigd.

10.5 Als de artikelen beschadigd of sterk vervuild terugkomen, kan de verhuurder de reparatie of schoonmaakkosten aan de huurder in rekening brengen. 

10.6 De huurder is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen. Ook draagt de huurder het volledige risico. De huurder zal de artikelen indien nodig verzekeren tegen schade door verlies, diefstal, brand, molest of beschadiging.

11 Schade

11.1 De huurder moet direct bij het inleveren of terugzenden van de materialen eventuele schades of gebreken aan de verhuurder melden. Dit kan op het meegeleverde formulier of via de email. 

11.2 Als er tijdens het gebruik een schade of defect optreedt waardoor het artikel niet meer te gebruiken is, waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is, zal de verhuurder proberen om een vervangend artikel te doen toekomen. Dit geldt alleen voor locaties binnen Nederland. Als een vervangend artikel niet, of niet tijdig, kan worden geleverd, zal de huurder de resterende huur aan de huurder terugbetalen. 

11.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder aan zichzelf of aan anderen veroorzaakt, direct of indirect door het gebruik van het gehuurde artikel. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van zichtzelf en / of van derden vrijwaren.

11.4 Als er reparatie of vervanging nodig is als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een gehuurd artikel of als gevolg van het ongeoorloofd repareren of door een derde laten repareren door huurder dan worden de kosten daarvan aan huurder in rekening gebracht.

13 Beslaglegging e.d.

13.1 Huurder dient verhuurder onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met verhuurder bestaande huurovereenkomst en verplicht zich het huurobject direct terug te leveren aan verhuurder.

13.2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in voorgaand lid wordt bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder direct inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

13.3 Verhuurder moet altijd toegang krijgen tot de goederen.

13.4 De huurder is verplicht om alle aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren

14 Annuleren

14.1 Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen na aangaan van het huurcontract (bestelling via de website), mits dit niet minder dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode is. Verhuurder betaalt dan de eventuele betaalde huur, borg- en verzendkosten terug aan huurder.

14.2 Bij annulering op minder dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht. De borg wordt dan niet in rekening gebracht. De verzendkosten worden alleen in rekening gebracht als de artikelen al verstuurd zijn.

15 Opschorting en ontbinding

15.1 Indien de huurder niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid in de ruimte zin van het woord.

15.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

16 Aansprakelijkheid

16.1 De huurder erkent dat buiten activiteiten zoals hiking en koken met vuur, etc. gevaarlijk en of onvoorspelbaar kunnen zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig ongeluk dat gebeurt als gevolg van het gebruiken van de materialen. 

16.2 Als een artikel niet functioneert zoals zou mogen worden verwacht, gaat de aansprakelijkheid van de verhuurder niet verder dan het betreffende huurbedrag.

16.3 De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen met bijkomende kosten.

16.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan verhuurders zijde is alle aansprakelijkheid richting verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichten werkzaamheden, zowel bij huurder als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

16.5 Behoudens opzet of grove schuld is verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van verhuurder dan wel van personen die door verhuurder in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld.

16.6 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van huurder.

16.7 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens.

16.8 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade ten gevolge van lekkage van het huurobject.

16.9 Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de)montage, opslag, verblijf of onderhoud van materieel aan derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.10 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden. 

17 Toepasselijk recht/geschillen

17.1 Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met verhuurder gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands recht.